Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Toorn Legal is een handelsnaam van het advocatenkantoor VanToorn legal Opdrachten worden aangegaan met VanToorn legal en op alle opdrachten zijn onderstaande algemene voorwaarden van VanToorn legal van toepassing.

Van Toorn legal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer  24465777 met BTW nummer: NL127477159B01

Artikel 1: algemeen

1.1 VanToorn legal oefent haar werkzaamheden uit met inachtneming van de Advocatenwet.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die VanToorn legal met haar opdrachtgever aangaat. Indien de opdrachtgever akkoord is gegaan met deze voorwaarden zijn ze ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde of toekomstige ( vervolg) opdrachten behoudens afwijkende afspraken welke nadien tussen VanToorn legal en opdrachtgever zijn gemaakt. In dat laatste geval prevaleren deze afspraken.

1.3. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij VanToorn legal werkzaam is, ieder die door VanToorn legal wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten VanToorn legal aansprakelijk is of kan zijn.

1.4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: de opdracht

2.1.De overeenkomst die VanToorn legal aangaat met haar opdrachtgever  is altijd een overeenkomst van opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. VanToorn legal zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt

2.2. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

2.3.. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door VanToorn legal. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: inschakelen van derden

3.1 Het staat VanToorn legal vrij om de werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aangewezen advocaat. Deze algemene voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven.

3.2 VanToorn legal is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Van Toorn legal zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder begrepen (in het buitenland gevestigde) advocaten, accountants, belastingadviseurs, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners)  de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VanToorn legal is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 4: honorarium en vergoedingen

4.1 VanToorn legal factureert het aantal door haar gewerkte uren x het overeengekomen uurtarief vermeerderd met omzetbelasting en kosten die gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de opdracht ( reiskosten en uittreksels etc.).

4.2 VanToorn legal is bij aanvang van de zaak gerechtigd om middels een factuur betaling te vragen voor een gedeelte van het verwachte verschuldigde honorarium dan wel de eigen bijdrage (gefinancierde rechtshulp) en de vermoedelijk te maken kosten.

4.3 Betaling van declaraties van VanToorn legal dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door VanToorn legal in verband met de invordering gemaakte kosten.

4.4 Een eventueel betaald voorschot mag door VanToorn legal worden verrekend met de oudste openstaande factuur.

4.5 Als een of meerdere facturen niet tijdig worden betaald,  kan VanToorn legal haar werkzaamheden opschorten totdat de openstaande facturen zijn betaald. VanToorn legal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deze opschorting van haar werkzaamheden. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht op het moment dat het verschuldigde bedrag door VanToorn legal  is ontvangen of op het moment dat dit bedrag op de rekening van VanToorn legal is bijgeschreven.

4.6 Het is niet noodzakelijk dat VanToorn legal de opdrachtgever aanmaant, sommeert of in gebreke stelt wil zij zich op deze bepaling kunnen beroepen. Ook kan VanToorn legal zich, zelfs zonder nadere aankondiging, geheel aan de zaak onttrekken indien de opdrachtgever niet bijtijds voldoet aan een betalingsverzoek. VanToorn legal  is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

4.7 Indien de opdrachtgever, waarvoor geen toevoeging is afgegeven, de hoogte van een van VanToorn legal afkomstige declaratie wenst te betwisten dan dient de opdrachtgever dit per omgaande, doch in ieder geval binnen acht dagen na de factuurdatum per aangetekende brief aan VanToorn legal mede te delen. Hierbij dient de opdrachtgever duidelijk te stellen dat de hoogte van de declaratie wordt betwist. Indien de hoogte van de declaratie binnen de genoemde termijn wordt betwist dan zal VanToorn legal de declaratie nader specificeren. Indien dit niet tot overeenstemming leidt, dan kan VanToorn legal de declaratie laten begroten.

4.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van VanToorn legal op de opdrachtgever waaronder die van eventueel door de advocaat in te schakelen derden komen ten laste van de opdrachtgever.


Artikel 5: medewerking en bereikbaarheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever dient ongevraagd alle tot zijn zaak betrekkelijke informatie te verstrekken en zorg te dragen voor medewerking en bereikbaarheid die in redelijke verhouding staat tot het belang en de eventuele spoedeisendheid van de zaak. Bij spoedeisende belangen of te verwachten korte reactietermijnen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de mogelijkheid van voortdurende telefonische bereikbaarheid.

Artikel 6: vrijwaring & aansprakelijkheid

6.1 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

6.2 De opdrachtgever vrijwaart VanToorn legal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst daaronder ook begrepen de kosten die VanToorn legal maakt als gevolg van een dergelijke aanspraak van een derde.

6.3 . Indien de uitvoering van een opdracht door VanToorn legal leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van VanToorn legal  wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van VanToorn legal komt. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

6.4 Aansprakelijkheidsstelling gericht aan VanToorn legal schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VanToorn legal en door VanToorn legal bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij VanToorn legal binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij/zij zijn/haar aanspraak baseert.

Artikel 7: geheimhoudingsverplichting / privacy

7.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij ter uitvoering van een zaak van elkaar of uit andere bron van elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

7.2 Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. VanToorn legal respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 8: Archief

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door VanToorn legal teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de opdrachtgever.

Artikel 9: klachten regeling

9.1 Geschillen of klachten over de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan VanToorn legal kenbaar worden gemaakt. De klacht zal eerst intern worden beoordeeld volgens de kantoorklachtenregeling van VanToorn legal ( bijlage). Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een klacht worden ingediend bij de Orde van Advocaten.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forum keuze

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en VanToorn legal is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.